Balsaminväxter

Balsaminaceae

Blekbalsamin

Dunörtsväxter

Onagraceae

Bergdunört
Luddunört
Malört
Mjölkört
Nattljus
Rosendunört

Fackelblomsväxter

Lythraceae

Fackelblomster
Fackelblomster3

Fetbladsväxter

Crassulaceae

Engelsk fetknopp
Gul fetknopp
Kärleksört
Liten fetknopp
Stor fetknopp
Vit fetknopp

Flockblomstriga

Apaiaceae

Hundkäx
Jätteloka
Palsternacka
Rödkörvel
Spikblad
Strandkvanne
Strätta
Sårläka

Gentaniaväxter

Gentaniaceae

Kustarun
Kustgentiana

Grobladsväxter

Plantainaceae

Gulkämpe
Gårdsgroblad
Svartkämpe

Gräs

Poaceae

Strandråg

Halvgräs

Cyperaceae

Blåsäv
Skogssäv
Vispstarr
Ängsull

Harsyreväxter

Oxalidaceae

Harsyra

Hästsvansväxter

Hippuridaceae

Hästsvans

Igelknoppsväxter

Sparganiaceae

Plattbladig igelknopp

Indiankålväxter

Hydrophyllaceae

Blåeld

Johannesörtsväxter

Clusiaceae

Johannisört

Jordrökväxter

Fumariaceae

Jordrök
Smånunneört

Jungfrulinväxter

Polygalaceae

Jungfrulin

Kallaväxter

Araceae

Missne

Kaprifolväxter

Caprifoliaceae

Kaprifol
Linnea
Skogstry

Kaveldunsväxter

Typhaceae

Kaveldun

Klockväxter

Campanulaceae

Blåklocka
Knölklocka
Monke
Nässelklocka
Skogsklocka
Stor blåklocka

Korgblommiga

Asteraceae

Baldersbrå
Bergkorsört
Blåklint
Brudborste
Cikoria
Flockfibbla
Gatkamomill
Gråbo
Gråfibbla
Gullkrage
Gullris
Harkål
Höstfibbla
Kattfot
Klasefibbla
Klibbkorsört
Klofibbla
Krissla
Kärrtistel
Maskros
Nysört
Pestskråp
Prästkrage
Renfana
Rödfibbla
Rödklint
Rölleka
Skogssallad
Slåtterfibbla
Spåtistel
Strandaster
Strandmalört
Strandmaskros
Stånds
Svinmolke
Svinrot
Tussilago
Ullig kardborre
Vägtistel
Åkertistel

Kornellväxter

Cornaceae

Hönsbär

Korsblommiga

Brassicaceae

Backskärvfrö
Harmynta
Lundtrav
Löktrav
Marviol
Nagelört
Rockentrav
Sandtrav
Skogsbräsma
Skörbjuggsört
Sommargyllen
Strandgyllen
Strandkål
Tandrot
Åkerkårel
Ängsbräsma

Kransblommiga

Lamiaceae

Blåsuga
Brunört
Frossört
Jordreva
Knölsyska
Kungsmynta
Pipdån
Praktgulplister
Rödplister
Stinksyska
Åkermynta
Ädelmynta

Lejongapsväxter

Scrophulariaceae

Bäckveronika
Digitalis
Dyveronika
Flenört
Gulsporre
Kungsljus
Majnyckel
Majveronika
Mörkt kungsljus
Natt och dag
Rödtoppa
Skogskovall
Strimsporre
Teveronika
Vätteros
Ängskovall
Ängsskallra
Ärenpris
Ögontröst

Liljeväxter

Liliaceae

Ekorrbär
Getrams
Gräslök
Liljekonvalj
Myrlilja
Ormbär
Ramslök
Storrams
Vårlök

Linväxter

Linaceae

Vildlin

Ljungväxter

Ericaceae

Blåbär
Klockljung
Lingon
Ljung
Skvattram
Tranbär

Lobeliaväxter

Lobeliaceae

Förgätmigej
Notblomster

Lummerväxter

Lycopodiaceae

Plattlummer
Revlummer

Låsbräkenväxter

Ophioglossaceae

Ormtunga

Malvaväxter

Malvaceae

Malva

Mållväxter

Chenopodiaceae

Rödmålla
Strandbeta
Strandmålla
Svinmålla

Mårväxter

Rubiaceae

Backmåra
Gulmåra
Myskmadra
Stormåra
Vitmåra

Nateväxter

Potamogetanaceae

Rostnate

Nejlikväxter

Caryophyllaceae

Backglim
Backnejlika
Bergglim
Borstnejlik
Grässtjärnblomma
Gökblomster
Rödblära
Saltarv
Strandglim
Såpnejlika
Tjärblomster
Västkustarv

Näckrosväxter

Nymphaeaceae

Gul näckros
Röd näckros
Vit näckros

Nässelväxter

Urticaceae

Brännäsla

Näveväxter

Geraniaceae

Blodnäva
Brandnäva
Midsommarblomster
Mjukvnäva
Stinknäva
Svedjenäva

Orkidéer

Orchidaceae

Brudsporre
Fläckigt nyckelblomster
Guckusko
Nattviol
Nästrot
Purpurknipprot
Rödsyssla
Sankt per
Skogsknipprot
Svärdsyssla
Tvåblad

Potatisväxter

Solanaceae

Besksöta

Pyrolaväxter

Pyrolaceae

Björkpyrola
Grönpyrola
Klotpyrola
Tallört
Vitpyrola

Ranunkelväxter

Ranunculaceae

Akleja
Backsippa
Blåsippa
Gulsippa
Kabbeleka
Kråkklöver
Majsmörblomma
Nordisk stormhatt
Smörblomma
Svalört
Tiggarranunkel
Trolldruva
Vattenmåra
Vitsippa
Ältranunkel

Rosväxter

Rosaceae

Björnbär
Brudbröd
Daggkåpa
Femfingerört
Gåsört
Hallon
Hjortron
Humleblomster
Häckspirea
Nejlekrot
Norsk fingerört
Nyponros
Slånbär
Smultron
Småborre
Trollsmultron
Vresros
Älggräs

Slideväxter

Polygonaceae

Bergssyra
Gårdsskräppa
Ormrot
Rundsileshår
Vanlig pilört
Åkerpilört
Ängssyra

Slåtterblommeväxter

Parnassiaceae

Slåtterblomma

Stenbräckeväxter

Saxifragaceae

Gullpudra
Hällebräcka
Mandelblom

Strävbladiga

Boraginaceae

Fårtunga
Hundtunga
Uppländsk vallört

Svaltingväxter

Alismataceae

Svalting

Svärdliljeväxter

Iridaceae

Svärdslilja

Triftväxter

Plumbaginaceae

Trift

Tätörtsväxter

Lentibulariaceae

Sydbläddra
Tätört
Vattenbläddra

Tågväxter

Juncaceae

Vårfryle

Törelväxter

Euphorbiaceae

Kärrtörel
Skogsbingel hane
Vårtörel

Vallmoväxter

Papaveraceae

Kornvallmo

Vattenklöverväxter

Menyanthaceae

Vattenklöver

Vindeväxter

Convolvulaceae

Snårvinda

Violväxter

Violaceae

Kärrviol
Skogsviol
Styvmorsviol
Åkerviol

Viveväxter

Primulaceae

Skogsstjärna
Strandkrypa
Topplösa
Videört

Väddväxter

Dipsacaceae

Åkervädd
Ängsvädd

Vänderotsväxter

Valerianaceae

Flädervänderot
Strandvänderot

Ärtväxter

Fabaceae

Blålusern
Getväppling
Gulvial
Harklöver
Humlelusern
Jordklöver
Kråkvicker
Kärringtand
Lupin
Rödklöver
Skogsvicker
Smultronklöver
Stallört
Strandvial
Sötvedel
Sötväppling
Vit sötväppling
Vitklöver
Vårärt

Sorterade efter namn


Akleja Backglim Backmåra Backnejlika Backsippa Backskärvfrö Baldersbrå Bergdunört Bergglim Bergkorsört
Bergssyra Besksöta Björkpyrola Björnbär Blekbalsamin Blodnäva Blåbär Blåeld Blåklint Blåklocka
Blålusern Blåsippa Blåsuga Blåsäv Borstnejlik Brandnäva Brudborste Brudbröd Brudsporre Brunört
Brännäsla Bäckbräsma Bäckveronika Cikoria Daggkåpa Digitalis Dyveronika Ekorrbär Engelsk fetknopp Fackelblomster
Fackelblomster3 Femfingerört Flenört Flockfibbla Fläckigt nyckelblomster Flädervänderot Frossört Fårtunga Förgätmigej Gatkamomill
Getrams Getväppling Gräslök Grässtjärnblomma Gråbo Gråfibbla Grönpyrola Guckusko Gul fetknopp Gul näckros
Gulkämpe Gullkrage Gullpudra Gullris Gulmåra Gulsippa Gulsporre Gulvial Gårdsgroblad Gårdsskräppa
Gåsört Gökblomster Hallon Harklöver Harkål Harmynta Harsyra Hjortron Humleblomster Humlelusern
Hundkäx Hundtunga Häckspirea Hällebräcka Hästsvans Hönsbär Höstfibbla Johannisört Jordklöver Jordreva
Jordrök Jungfrulin Jätteloka Kabbeleka Kaprifol Kattfot Kaveldun Klasefibbla Klibbkorsört Klockljung
Klofibbla Klotpyrola Knölklocka Knölsyska Kornvallmo Krissla Kråkklöver Kråkvicker Kungsljus Kungsmynta
Kustarun Kustgentiana Kärleksört Kärringtand Kärrtistel Kärrtörel Kärrviol Liljekonvalj Lingon Linnea
Liten fetknopp Ljung Luddunört Lundtrav Lupin Löktrav Majnyckel Majsmörblomma Majveronika Malva
Malört Mandelblom Marviol Maskros Midsommarblomster Missne Mjukvnäva Mjölkört Monke Myrlilja
Myskmadra Mörkt kungsljus Nagelört Natt och dag Nattljus Nattviol Nejlekrot Nordisk stormhatt Norsk fingerört Notblomster
Nyponros Nysört Nässelklocka Nästrot Ormbär Ormrot Ormtunga Palsternacka Pestskråp Pipdån
Plattbladig igelknopp Plattlummer Praktgulplister Prästkrage Purpurknipprot Ramslök Renfana Revlummer Rockentrav Rosendunört
Rostnate Rundsileshår Röd näckros Rödblära Rödfibbla Rödklint Rödklöver Rödkörvel Rödmålla Rödplister
Rödsyssla Rödtoppa Rölleka Saltarv Sandtrav Sankt per Skogsbingel hane Skogsbräsma Skogsklocka Skogsknipprot
Skogskovall Skogssallad Skogsstjärna Skogssäv Skogstry Skogsvicker Skogsviol Skvattram Skörbjuggsört Slånbär
Slåtterblomma Slåtterfibbla Smultron Smultronklöver Småborre Smånunneört Smörblomma Snårvinda Sommargyllen Spikblad
Spåtistel Stallört Stinknäva Stinksyska Stor blåklocka Stor fetknopp Stormåra Storrams Strandaster Strandbeta
Strandglim Strandgyllen Strandkrypa Strandkvanne Strandkål Strandmalört Strandmaskros Strandmålla Strandråg Strandvial
Strandvänderot Strimsporre Strätta Styvmorsviol Stånds Svalting Svalört Svartkämpe Svedjenäva Svinmolke
Svinmålla Svinrot Svärdslilja Svärdsyssla Sydbläddra Såpnejlika Sårläka Sötvedel Sötväppling Tallört
Tandrot Teveronika Tiggarranunkel Tjärblomster Topplösa Tranbär Trift Trolldruva Trollsmultron Tussilago
Tvåblad Tätört Ullig kardborre Uppländsk vallört Vanlig pilört Vattenbläddra Vattenklöver Vattenmåra Videört Vildlin
Vispstarr Vit fetknopp Vit näckros Vit sötväppling Vitklöver Vitmåra Vitpyrola Vitsippa Vresros Vägtistel
Västkustarv Vätteros Vårfryle Vårlök Vårtörel Vårärt Åkerkårel Åkermynta Åkerpilört Åkertistel
Åkerviol Åkervädd Ädelmynta Älggräs Ältranunkel Ängsbräsma Ängskovall Ängsskallra Ängssyra Ängsull
Ängsvädd Ärenpris Ögontröst

Tio i topp


Trift Brudborste Vresros Blodnäva Rödklöver
ängsskallra Stor_blåklocka Skvattram Ramslök Häckspirea